Senior News Anchor, Al-Arabiya
Senior News Anchor, Al-Arabiya